پایگاه اطلاع رسانی تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com 2020-04-09T01:13:25+01:00 text/html 2012-02-01T15:21:19+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت آخرین اخبار از رویدادهای ورزش کشور و تیمهای ورزشی در این وبسایت. http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/72 <FONT face=Arial>&nbsp;</FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,255,255)">آدرس جدید وبسایت شخصی محمدقربانیان مربی فوتبال:&nbsp;</SPAN> </FONT></FONT> <P><BR><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.Mohammadghorbanian.com</FONT></P> text/html 2012-02-01T14:58:59+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت نیمای چمستان نور مدعی اول قهرمانی گروه سه http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/71 <H2 class=entry-title><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>نیمای چمستان نور&nbsp;&nbsp; <FONT color=#ff0000>2</FONT>&nbsp;&nbsp; اترک پتروشیمی بجنورد&nbsp;&nbsp; <FONT color=#ff0000>1<BR><BR> <DIV> <TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">نام تیم</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">بازی</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">برد</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">مساوی</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">باخت</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">زده</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">خورده</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">تفاضل</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">امتیاز</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">شهرداری &nbsp;بهشهر</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">17</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">9</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">4</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">4</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">27</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">15</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">12</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">31</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">نیما چمستان نور</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">8</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">3</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">21</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">11</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">10</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">29</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">خزر محمودآباد</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">8</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">3</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">22</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">13</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">9</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">29</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">شهرداری اسلامشهر</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">17</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">7</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">8</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">2</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">23</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">15</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">8</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">29</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">استقلال جنوب تهران</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">7</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">6</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">3</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">25</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">9</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">27</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">پارس فوتبال &nbsp;چالوس</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">7</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">4</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">21</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">25</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">اترک بجنورد</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">17</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">7</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">23</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">18</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">22</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">اتحاد پاکدشت</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">4</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">5</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">7</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">20</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">24</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">4-</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">19</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">پیروزی گرمسار</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">3</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">4</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">9</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">14</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">34</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">20-</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">13</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">کیمیا رشد آق قلا</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">16</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">3</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">3</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">10</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">10</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">25</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">15-</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">12</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=127> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">صنایع شازند اراک</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">17</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=32> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">2</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=44> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">1</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=59> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">14</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=35> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">8</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=47> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">27</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=55> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">19-</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=43> <P dir=rtl><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">7</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P class=entry-meta><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</P><BR> <DIV><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</DIV></FONT></FONT></H2> text/html 2011-12-02T21:16:51+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت امیدهای تیم برای صعود در جدول رده بندی افزایش یافت http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/70 <table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><tbody><tr><td><table style="width: 100%; direction: rtl;" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;"><table style="text-align: right; direction: rtl;" align="right"><tbody><tr><td><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 255); padding-top: 0px; font-size: 12px; margin-top: 20px;"><font size="3">سرمربی تیم فوتبال پارس فوتبال چالوس: </font></div><div style="margin: 10px 0px; text-align: right; color: rgb(3, 56, 93); line-height: 24px; font-size: 20px; font-weight: bold;"><h1 style="font-size: 20px;"><font size="3"><br> </font></h1></div><div style="margin: 10px 0px 0px 10px; text-align: right; color: rgb(3, 56, 93); line-height: 20px; font-size: 16px; font-weight: bold;"><h2 style="font-size: 16px;"><font size="3">&nbsp;سرمربی تیم فوتبال پارس فوتبال چالوس گفت : برتری خارج از خانه مقابل نماینده گرمسار ، امیدهای ما را برای كسب امتیاز در دیدارهای دور برگشت كه دیدارهای آسانی بر اساس جایگاه تیم های در جدول رده بندی بوده و میزبانی از شش تیم بالای جدولی در چالوس است ، امیدوار كرد .</font></h2></div></td></tr></tbody></table></td><td style="width: 250px;"><font size="3"><a href="http://img.irna.ir/1390/13900910/30692468/30692468-2009062.jpg"><img style="border: 1px solid black; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 8px;" title="امیدهای تیم برای صعود در جدول رده بندی افزایش یافت" alt="امیدهای تیم برای صعود در جدول رده بندی افزایش یافت" src="http://img.irna.ir/1390/13900910/30692468/T30692468-2009062.jpg" width="250" height="170"></a></font></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="text-align: right; direction: rtl;"><div style="margin: 0px 15px 0px 2px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px; font-size: 14px; direction: rtl;"><p><font size="3">'بهمن رضوانی' روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : رشد فنی و تاكتیكی تیم در هفته های اخیر لیگ دسته سوم فوتبال كشور امیدوار كننده است و تلاش می كنیم این روند را تا پایان رقابت ها تا رسیدن به صدر جدول رده بندی ادامه دهیم . </font></p> <p><font size="3">وی بیان داشت : بر اساس مذاكرات صورت گرفته ، زمین فوتبال محل برگزاری مسابقات خود از سلمانشهر به زمین فوتبال كلارآباد منتقل خواهد شد كه نزدیكی این زمین به شهر چالوس ، امكان حضور بیشتر علاقمندان فوتبال چالوس و بهره مندی بیشتر تیم از امتیاز میزبانی را فراهم خواهد كرد . </font></p> <p><font size="3">سرمربی تیم فوتبال پارس فوتبال چالوس افزود : زمین فوتبال هفت تیر چالوس همچنان در حال بازسازی است و مجبور هستیم در زمین های خارج از شهر میزبانی رقابت های فوتبال را بر عهده بگیریم كه این كار ، موجب محرومیت ما از امتیاز میزبانی دیدارهای خانگی خواهد شد . </font></p> <p><font size="3">تیم فوتبال پارس فوتبال چالوس در پایان هفته نهم لیگ دسته سوم فوتبال كشور با 12 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارد . </font></p> <p><font size="3">این تیم روز گذشته در گرمسار با گل های ' میلاد رحمت پور ' ، ' صادق محور ' و ' علی چنگیزی ' ، تیم میزبان را مغلوب كرد . <br></font></p> </div></td></tr></tbody></table><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font> text/html 2011-11-07T06:59:10+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/69 <p> <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>چهارشنبه یازدهم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 16</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم چمن مصنوعی حیدرنیا تهران</span></font></font> </p> text/html 2011-11-07T06:55:48+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت قربان عید یگانه پرستان مبارکباد http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/68 <font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">عید قربان مبارکباد</span></font><br><br><img src="http://daryush.ir/wp-content/2010/11/Ghorban-5.jpg"> text/html 2011-11-02T19:48:16+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/67 <p> <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>چهارشنبه یازدهم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 14:30</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم لفسیجان چمستان</span></font></font> </p> text/html 2011-11-02T19:47:55+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/66 <p> <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>سه شنبه دهم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 14:30</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم لفسیجان چمستان</span></font></font> </p> text/html 2011-11-02T19:46:41+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/65 <p> <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>دوشنبه نهم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 14:30</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم لفسیجان چمستان</span></font></font> </p> text/html 2011-10-30T21:51:14+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت جدول مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور تا هفته پنجم http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/64 <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: right;"><font size="3"> <span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">جدول رده بندی گروه سوم : </span></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><table dir="rtl" style="width: 513px; height: 394px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td style="text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="1" color="#ff0000"><strong>نام تیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>اترک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بجنورد</strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>کیمیا&nbsp; آققلا</strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>شهرداری<br>بهشهر</strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>&nbsp;صنایع شازند&nbsp;&nbsp; <br></strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>پاکدشت اتحاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>استقلال جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>چالوس پارس&nbsp;&nbsp; <br></strong></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><b>نیما چمستان <br></b></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><b>شهرداری اسلامشهر</b></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><b>پیروزی گرمسار <br></b></font></p></td> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2"><strong>خزر محمودآباد</strong></font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>اترک بجنورد</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۰-۳</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;<font size="3">۱-۰</font></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">3-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>کیمیا آق قلا</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۰-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۲-۰</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-1</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>بهشهر شهرداری</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۳-۰</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">2-3</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۱-۲</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-0</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>صنایع شازند</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۰-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-3</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۰-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-2</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>پاکدشت اتحاد</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۱-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">2-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۳-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>استقلال جنوب</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۱-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">3-2</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>چالوس پارس</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">۱ـ۰</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">3-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-2</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۰-۲</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>نیما چمستان</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">3-2</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۲-۰</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۰-۱</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><b>شهرداری اسلامشهر</b></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="2" color="#ff0000">&nbsp;۰-۲</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۲-۱</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-1</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><b>پیروزی گرمسار</b></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-3</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;<font size="3">۱-۰</font></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۱-۳</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">2-3</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td></tr> <tr> <td style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>خزر محمودآباد</strong></font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">1-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">0-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">2-0</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;۱-۰</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></p></td> <td valign="top" width="51"> <p dir="rtl"><font size="4" color="#ff0000">*</font></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp; برد&nbsp;&nbsp; مساوی&nbsp;&nbsp; باخت&nbsp;&nbsp; گل زده&nbsp;&nbsp; گل خورده&nbsp;&nbsp; تقاضل گل&nbsp;&nbsp; امتیاز</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 1 - خزر محمود آباد : &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4+&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 10 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 2- نیما چمستان نور:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9<br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 3- اتحاد پاکدشت:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9<br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 4- اترک بجنورد&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 5 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1+&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 8 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 5-شهرداری اسلامشهر: &nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 8 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 6- پارس فوتبال چالوس:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 7- شهرداری بهشهر: &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 8-استقلال جنوب تهران:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 9- کیمیارشد آق قلا: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1-&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3"> 10- پیروزی گرمسار: &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5- &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 <br></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"> 11-صنایع شازنداراک:&nbsp; &nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 7-&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 </span><br></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font> text/html 2011-10-30T01:18:20+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت نتایج بازیهای هفته پنجم لیگ سه http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/62 <FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=3><FONT color=#3333ff>نتایج هفته پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور</FONT><BR><BR></FONT><FONT color=#ff0000><FONT size=3><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><FONT color=#ff0000>شنبه هفتم آبان</FONT></SPAN><BR></FONT><BR><FONT color=#000000>نیمای چمستان نور&nbsp;</FONT>&nbsp; <FONT face=arial,helvetica,sans-serif>2&nbsp;</FONT>&nbsp; <FONT color=#000000>پارس فوتبال چالوس</FONT>&nbsp;&nbsp; 0<BR><BR><FONT color=#000000>شهرداری بهشهر</FONT>&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp; <FONT color=#000000>اترک پتروشیمی بجنورد&nbsp;</FONT>&nbsp; 0<BR><BR><FONT color=#000000>کیمیا رشد آقلا&nbsp;</FONT>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp; <FONT color=#000000>شهرداری اسلامشهر&nbsp;</FONT>&nbsp; 0<BR><BR><FONT color=#000000>استقلال جنوب تهران</FONT>&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp; <FONT color=#000000>اتحاد پاکدشت&nbsp;</FONT>&nbsp; 1<BR><BR><FONT color=#000000>صنایع شازند اراک&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp; <FONT color=#000000>پیروزی گرمسار</FONT>&nbsp;&nbsp; 1<BR></FONT></FONT></STRONG></FONT> text/html 2011-10-29T01:33:41+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/63 <p> <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>جمعه ششم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 14:30</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم لفسیجان چمستان</span></font></font> </p> text/html 2011-10-28T02:53:13+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت هفته پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/61 <font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">هفته پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور</span><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">شنبه هفتم آبانماه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(51, 0, 51);">نیمای چمستان نور&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; پارس فوتبال چالوس</span></span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ساعت دو بعدظهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمین فوتبال لفسیجان چمستان نور</span></font> text/html 2011-10-28T02:51:54+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/60 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور به علت بارندگی انجام نشد</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">روز پنجشنبه پنجم آبانماه با توجه به بارندگی شدید و سردی هوا تمرین تیم نیما چمستان نور برگزار نشد.</span></font> text/html 2011-10-26T20:38:53+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت بازی تدارکاتی تیم نیما نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/59 <p> <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>پنجشنبه پنجم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 14</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم لفسیجان چمستان</span></font></font> </p> text/html 2011-10-26T20:36:41+01:00 fc-nimachamestannoor.mihanblog.com مدیریت سایت تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور http://fc-nimachamestannoor.mihanblog.com/post/58 <font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,255)">تمرین تیم فوتبال نیمای چمستان نور حاضر در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور </span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br>چهارشنبه چهارم آبان</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">ساعت : 14</span><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></font><font size="4"><font style="FONT-WEIGHT: bold" size="3"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51)">استادیوم لفسیجان چمستان</span></font></font>